Algemene voorwaarden

Afspraak afzeggen

Als je verhinderd bent en jij jouw afspraak wilt afzeggen of wijzigen dan kun je dit telefonisch of per mail doen. Er wordt dan een nieuwe afspraak gemaakt. Wanneer je op tijd, tot uiterlijk 48 uur van te voren,  je afspraak afzegt / wijzigt worden er geen kosten in rekening gebracht.

Te laat afzeggen 

Als je een afspraak binnen 48 uur voor de sessie annuleert wordt binnen een Generalistische Basis GGZ traject binnen 48-24 uur 50 euro en binnen 24uur 100 euro in rekening gebracht. Binnen een traject van onverzekerde zorg bij 48-24 uur 50% en binnen 24uur 100% van de kosten van de sessie in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Ook als je een afspraak niet nakomt zonder af te melden, wordt binnen een Generalistische Basis GGZ en binnen een traject van onverzekerde zorg eerder genoemde kosten in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuur GGZ-vrijgevestigden

Met ingang 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit statuut moet openbaar gemaakt worden. De betreffende informatie is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Hier vind je alle belangrijke informatie die inzichtelijk maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Ook Psychologenpraktijk Verbind in Context heeft een kwaliteitsstatuut.

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van psychologenpraktijk Verbind in Context B.V.

Privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee jouw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Ik werk volgens de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn op de uitoefening van psychologische hulpverlening en beschik over een AVG verklaring. Lees hier de Privacy Policy in het kader van de AVG. Dat betekent onder andere dat ik nooit zonder schriftelijke toestemming informatie aan derden wordt gegeven over jou of over je kind.

De verwijzende huisarts krijgt aan het begin en aan het einde van de behandeling schriftelijk bericht over de behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als je dat liever niet wilt, dan kun je tijdens het intakegesprek aangeven dat je geen toestemming geeft voor het verstrekken van informatie aan je huisarts.

Wanneer je niet wil dat de zorgverzekeraar inzage krijgt in privacy-gevoelige informatie kun je hier een privacy-verklaring downloaden en deze ondertekenen, die je met de factuur kunt meesturen aan uw zorgverzekeraar. 

HoNos+ en Zorgvraagtypering


De Health of the Nation Outcome Scales (HoNoS) is een klinisch observatie-instrument dat ingevuld wordt door je psycholoog in de diagnostische fase. De observatielijst bestaat in de oorspronkelijke Britse versie, die in 1998 ontwikkeld werd, uit 12 vragen over de geestelijke gezondheidstoestand van de cliënt. Voor toepassing in de GGZ in Nederland, vanaf 2022, werden 7 vragen, vandaar de +, toegevoegd. Uit het invullen van de HoNoS+ volgt een zorgvraagtype. Hiermee wordt de zorgbehoefte van de cliënt transparant gemaakt en kan er gepaste zorgzwaarte in gezet worden. Wanneer er reden is om hiervan af te wijken dan zal alsnog het zorgvraagtype worden aangepast naar inzicht van de psycholoog. Hoe hoger het zorgvraagtype, hoe meer zorg er in gezet wordt en vice versa. Het is een middel om de zorgvraag te evalueren en waar nodig de zorg op- of af te schalen. Na een aantal maanden tot een jaar kan de psycholoog ervoor kiezen om de HoNos+ opnieuw voor je in te vullen. Het zorgvraagtype wordt gebruikt als 1 van de uitgangspunten bij het maken van afspraken over verzekerde zorg tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De psycholoog is verplicht het zorgvraagtype op de factuur te vermelden. Vanaf juli 2023 doet de NZA onderzoek naar zorgvraagtype in relatie tot de besteedde zorg. Hiervoor worden de zorgvraagtypen gepseudonimiseerd doorgestuurd naar de NZA. Heb jij hier bezwaar tegen? Dan kan je bij de je psycholoog een formulier tekenen waardoor de informatie niet doorgestuurd hoeft te worden. Vraag hier gerust naar.

Routine Outcome Monitoring (ROM) 

Met het oog op kwaliteit word je uitgenodigd om mee te doen aan Routine Outcome Monitoring (ROM). Dat betekent dat je voor, tijdens en na de behandeling een vragenlijst invult. Je krijgt hiervoor een uitnodiging van Embloom in je mailbox of op de praktijk. ROM heeft als doel om het verloop van je behandeling te monitoren en zonodig bij te sturen. Vanzelfsprekend wordt de uitslag met je besproken in 1 van de vervolgsessies.

Behandelplan / Akkoordverklaring  

Naar aanleiding van het intakegesprek stellen we een behandelovereenkomst (behandelplan) op waarin de doelen staan en verdere afspraken met betrekking tot het behandeltraject.

Het behandelovereenkomst wordt door ons beiden getekend. Door te tekenen geef je aan dat je akkoord gaat met het behandelplan en dat je kennis hebt genomen van de praktijkregels en de WBGO.

Dossierbeheer

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt tijdens de behandeling een dossier gevormd waar ik administratieve en psychologische gegevens in vast leg. Je hebt recht op inzage van je eigen dossier (en het dossier van je kind jonger dan 16 jaar).

Voor inzage in het dossier kun je een afspraak maken. Ook kun je een kopie van je dossier ontvangen. Daarvoor geldt een onkostenvergoeding. Wettelijk dient je dossier twintig jaar bewaard te worden waarna alle gegevens worden vernietigd. Op verzoek kan het dossier ook eerder, zelfs onmiddellijk, na beëindiging van de behandeling worden vernietigd.

Klachtenregeling

Een klacht is niet negatief.

Zowel voor jou als voor mij als behandelaar geeft een klacht mogelijkheden tot verbetering van de hulp. 

Als je voor je gevoel en naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, dan kun je een klacht indienen.

Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om je klacht samen met je behandelaar te bespreken en op te lossen. Het helpt om dan duidelijk aan te geven dat je niet tevreden bent en  waarover je niet tevreden bent. Komen we er samen niet uit dan kun je overwegen over te stappen naar een andere psycholoog. 

Als het niet lukt om samen de klacht op te lossen dan kunnen we een erkende en onafhankelijke geschilleninstantie inschakelen. Met mijn praktijk ben ik aangesloten bij de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Klik hier voor meer informatie. Hier vindt u mijn klachtenformulier

Meldplicht incidenten (VIM)

Sinds 1 juli 2016 stelt de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) als verplichting dat zorgprofessionals hun (bijna)incidenten veilig intern gaan melden. Deze wet geldt dus ook voor mij als gz-psycholoog.

De meldingen zijn bedoeld om te analyseren en te reflecteren. De grotere bewustwording en verbeteracties moeten bijdragen aan veiliger en daardoor betere zorg.

Voorafgaand aan de melding zal ik een aantal zaken vastleggen, waaronder wat de aanleiding, oftewel de oorzaak van het incident was, de gevolgen van het incident voor de client, of wat de mogelijke uitkomsten hadden kunnen zijn. Ook leg ik vast wie er bij het incident betrokken waren en wat mijn (re)actie was naar jou. Aanvullend zal ik het incident, anoniem, bespreken in mijn intervisiegroep. Dit allen om te kunnen analyseren, reflecteren en verbeteracties aan te maken om de kans op herhaling te voorkomen.   

Je wordt altijd over een incident ingelicht. Ook zal ik het vermelden in je dossier. 

Wanneer sprake is van een calamiteit ( een incident van de zwaarste categorie) ben ik verplicht melding te maken bij de inspectie voor de gezondheidszorg (izg) www.igz.nl.

De IGZ houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

Bijzondere wettelijke bepalingen voor kinderen en jongeren

Om goede beslissingen te kunnen nemen over onderzoek en behandeling is het belangrijk dat jij en je kind goede informatie krijgen. Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt de behandelaar wie recht heeft op informatie en wie toestemming moet geven voor onderzoek of behandeling. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere: 

Regels toestemmingsverklaring

Kinderen tot 12 jaar

De ouders krijgen volledige informatie. Op basis daarvan kunnen zij beslissingen nemen over onderzoek en behandeling van hun kind. Ook krijgt het kind altijd op een duidelijke en begrijpelijke manier uitleg.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Kinderen in deze leeftijdsgroep weten vaak goed wat ze willen. Zowel het kind als de ouders hebben recht op volledige informatie. Beiden moeten toestemming geven voor onderzoek en behandeling. Als één van beiden toestemming weigert, dan kan het onderzoek of de behandeling niet plaatsvinden. De hulpverlener kan van deze regel afwijken indien het kind toch graag een behandeling wil aangaan en deze wens blijft volhouden (ondanks dat de ouders geen toestemming geven). Als de jongere zelf de behandeling weigert, dan kan de behandeling niet plaatsvinden.

Jongeren vanaf 16 jaar

Vanaf 16 jaar mogen jongeren zelfstandig beslissen over onderzoek en behandeling. De jongere heeft daarom recht op volledige informatie en geeft zelf toestemming. De toestemming van de ouders is niet meer nodig.  

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Als je gescheiden bent en beide ouders hebben gezag over het kind dat jonger is dan 16 jaar, dan kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en tevens opgenomen in de Beroepscode voor Psychologen.